Nowe przepisy kolejowe
W dzienniku ustaw z 8 wrzesnia 2022 r pod pozycją 1892 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.
Zastępuje ono poprzedni akt i zawiera zestawienie wymagan tyechnicznych dla torów.
Przy6pominamy, że dalej nie ma przepisu okreslającego zasady decydowania o tym, kto ma taki tor zapewnić.