Sprawozdania - interpretacje
W związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi do redakcji "Bezpieczeństwa w Logistyce" w ostatnim czasie wysłanych zostało kilka zapytań do właściwych organów oraz Ministsrestwa Infrastruktury. Przedstawimy najnowsze informacje:

Pytanie:

Czy pakujący i napełniający musi składać sprawozdanie ?

Zgodnie przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), „pakujący” i  „napełniający” są uczestnikami  przewozu i w związku z tym ciążą na nich obowiązki określone przepisami tej Umowy. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych (Odpowiedź MI z 2020 roku)

Pytanie: Czy w sprawozdaniu należy wykazywać ilości towarów przewozowych na zasadach określonych pod 1.1.3.6?

Kwestie te reguluje załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.  (Odpowiedź MI z 2020 roku)

Fakt wykonywania przewozów pojazdem oznaczonym nie ma wpływu na obowiązki związane ze wyznaczenim doradcy (i jego obowiązkami) . (Odpowiedź MI z 2013 r).

Więcej - w wydaniu specjalnym wydawnictwa "Bezpieczeństwo w Logistyce" (https://bezpieczenstwowlogistyce.pl/strona-startowa/)