Zmiany w praktyce przewozu odpadów

Firmy przewożące odpady od dnia 24 lipca 2018 r musza posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - www.bdo.mos.gov.pl.

Prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) 

Do rejestru wpis powinny uzyskać   
I. WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK 1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.): 
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty, 
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, 
c) organizacji odzysku, 
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.): 
a) wprowadzających pojazdy, 
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów, 
c) prowadzących stacje demontażu, d) prowadzących strzępiarki; 

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688): 
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli, 
b) zbierających zużyty sprzęt, 
 c) prowadzących zakład przetwarzania, 
 d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; Informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.): 
a) wprowadzających baterie lub akumulatory, 
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
c) podmiotów pośredniczących; 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.): 
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, 
b) transportujących odpady, 
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu, 
d) prowadzących zakłady recyklingu statków, e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2; 

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz.  2056) organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań, 
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: – odpadów opakowaniowych, – produktów w opakowaniach, 
c) eksportujących: – odpady opakowaniowe, – opakowania, – produkty w opakowaniach, 
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, 
 e) wprowadzających opakowania,
 f) wprowadzających produkty w opakowaniach. 

 Dodatkowo wpis do rejestru zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach dotyczy:
a) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 
b) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
c) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 
d) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
e) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 
f) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) Wpis do rejestru z urzędu dotyczy podmiotów wymienionych w punkcie II lit. od a) do f) jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.