Zakaz w Warszawie

Dotyczy - 8 czerwca br.
W Śródmieściu i na Mokotowie obowiązywać będzie zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Zakaz związany jest z wizytą w terminie 7-9 czerwca br. osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa. Rozporządzenie porządkowe Wojewody Mazowieckiego obowiązywać będzie 8 czerwca br. od godziny 0:00 do godziny 24:00.
Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Obowiązywać także będzie zakaz ruchu pojazdami nienormatywnymi (których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w Ustawie o drogach publicznych, lub których wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych).
Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu i na Mokotowie na obszarze ograniczonym odcinkami dróg:
·         plac Konstytucji
·         ul. Marszałkowska
·         plac Bankowy
·         ul. Andersa (na odcinku od alei Solidarności do ul. Świętojerskiej)
·         ul. Świętojerska
·         ul. Freta (na odcinku od ul. Świętojerskiej do ul. Podwale)
·         ul. Mostowa
·         ul. Bugaj
·         przejazd pod wiaduktem alei Solidarności (wschodnia strona)
·         ul. Garbarska
·         ul. Sowia
·         ul. Furmańska,
·         ul. Browarna,
·         ul. Topiel
·         ul. Zbigniewa Herberta,
·         ul. Rozbrat
·         rondo Sedlaczka
·         ul. Myśliwiecka (na odcinku od ronda Sedlaczka do ul. Górnośląskiej)
·         ul. Górnośląska (na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. Pięknej)
·         ul. Piękna (na odcinku od ul. Górnośląskiej do alej Ujazdowskich)
·         aleje Ujazdowskie (na odcinku od ul. Pięknej do ul. Belwederskiej)
·         ul. Belwederska
·         ul. Spacerowa
·          ul. Goworka
·         ul. Puławska (na odcinku od ul. Goworka do ul. Ludwika Waryńskiego)
·          ul. Ludwika Waryńskiego.
Zakaz nie dotyczy: Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.
Za złamanie zakazu grozi grzywna.