Polska dla Polaków?

W dzienniku ustaw o numerze 1119 publikuje znowelizowaną i specjalnie zmodyfikowaną wersję umowy ADR. Wprowadzone zmiany wykraczają poza zakres zmian przepisów międzynarodowych. Zainteresowanym polecamy analizę przepisu 8.1.2.1 ADR w najnowszej wersji. 

Zgodnie z 8.1.2.1 ADR w polskim tłumaczeniu przy przewozie towarów niebezpiecznych poza dokumentami wymaganymi na podstawie innych przepisów, w jednostce transportowej powinny być przewożone następujące dokumenty: dokumenty tożsamości wszystkich członków załogi pojazdu, zawierające ich fotografie, zgodnie z 1.10.1.4. Problem polega na tym iż polskie przepisy nie zawierają definicji „dokumentu tożsamości” dla osoby fizycznej. Zgodnie z art. 4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby fizycznej. Kolejnym aktem prawnym, który wymienia dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej, jest ustawa z 13 lipca 2016 r. o dokumentach paszportowych. W art. 4 wskazuje ona, że dokument paszportowy (czyli paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy MSZ) poświadcza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera. Regulacja ta dotyczy jedynie polaków. W przypadku cudzoziemców o tym, jakie dokumenty są dokumentami tożsamości rozstrzyga ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności. 
 Czyli czego wymaga ITD na drodze od kierowców zagranicznych???? 

 Podstawa prawna:  
-  ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.); 
- ustawa z 13 lipca 2016 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006 r. nr 143, poz. 1027 ze zm.); 
-  ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. nr 143, poz. 1027 ze zm).