Służba BHP
Usługi
Każdy, kto zatrudnia pracowników powinien dbać o właściwy nadzór nad warunkami pracy.

Możemy pomóc w wykonaniu obowiązków. Przypominamy:
  • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników), ma obowiązek wykonywania zadań tej służby (art. 23711 § 2 k.p.) lub może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy;
  • pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 osób lub gdy Inspektor Pracy nakaże mu stworzyć służbę BHP musi utworzyć służbę BHP.


Zakres działania służby bhp (określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm. obejmuje przede wszystkim:
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
  • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu

Nasze uprawnienia:
Posiadamy uprawnienia służby BHP. Nasze kwalifikacje potwierdza między innymi CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH wydany przez CIOP Warszawa w zakresie BHP.