Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Nowe możliwości Drukuj Email
Uprzejmie informujemy, że na poziomie MIĘDZYNARODOWYM stworzono możliwość ułatwionego rozlewu środków odkażających.

Umowa multilateralna M 328 przewiduje możliwość „wyłączenia” z ADR opakowań do 5 L ze środkami odkażającym. Dla potrzeb stosowania umowy w Polsce wymagane jest przystąpienie do umowy. Złożyliśmy wniosek o przystąpienie przez Polskę do tej umowy.


W załączeniu nieoficjalne tłumaczenie umowy. O podpisaniu umowy poinformujemy.


Marek Różycki
Umowa wielostronna M328 zgodnie z sekcją 1.5.1 ADR,
Przewóz żelów i roztworów wodno-alkoholowych

(1) W drodze odstępstwa od przepisów ADR uważa się, że mieszaniny środków odkażających, żeli wodno-alkoholowych i roztworów przypisany do jednego z następujących numerów ONZ:
UN 1170, Etanol lub etanol w roztworze, klasa 3, grupa pakowania II lub III;
UN 1219, Alkohol izopropylowy, klasa 3, grupa pakowania II;
UN 1987, Alkohol ino., klasa 3, grupa pakowania II lub III;
UN 1993,Materiał ciekłty zapalny, ino ., klasa 3, grupa pakowania II lub III;
 a także ich dostawa do aptek detalicznych lub innych ostatecznych odbiorców może zostać zwolniona z wszelkich postanowień ADR, o ile spełnione są warunki określone poniżej.
 (2) Żele i roztwory, o których mowa w ust. 1, pakuje się do pojemników nieprzekraczających 5 litrów i transportuje w łącznej ilości nieprzekraczającej 240 litrów na jednostkę transportową.
 (3) Żadne inne towary niebezpieczne w rozumieniu ADR nie mogą być ładowane do tej samej jednostki transportowej.
 (4) Zastosowane naczynia lub opakowania powinny być odpowiednie dla przewożonych substancji i powinny być tak dobrane, aby zapobiec wyciekom i umożliwić bezpieczny przewóz. Wskazówki dotyczące wyboru naczyń można znaleźć w art. 4.1.1.1 i 4.1.1.2 ADR.
(5) Pojazd przewożący żele i roztwory, o których mowa w pkt 1, powinien być wyposażony w gaśnicę zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju rejestracji.
 (6) Kopię niniejszej umowy wielostronnej, w tym jej załącznika, należy przechowywać na pokładzie każdej stosującej ją jednostki transportowej, aby można ją było przedstawić na żądanie.
 (7) Wszelkie incydenty lub wypadki, które wystąpiły w trakcie, gdy samochód objęty został przewozem, zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin właściwemu organowi ds. Transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) danego kraju.
 (8) Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 r. W przypadku przewozu na terytoriach Umawiających się Stron ADR, które są jej sygnatariuszami. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę i które jej nie odwołały.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2022 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS