Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Kolejna dobra zmiana prawa? Drukuj Email

Zwracamy uwagę na obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 

Mimo jasnej delegacji w tytule regulację będą obejmowału transport i logistykę.

Duk sejmowy 870 z 2016 roku. Nie wypowiadamy się w zakresei działania sklepów w niedzielę ale nasze obawy budzi odwołanie do logistyki. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią infromacji.

Druk sejmowy nr. 870 (polecamy link http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BD896877D7858089C12580360058EDB4) Informujemy, że drugi już raz kolejny regulacje w zakresie transportu i logistyki są wprowadzane tylnymi drzwiami. 

Projekt (teoretycznie) dotyczy określenia zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedzielę z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności oraz ustalenia zasad godzinowego ograniczenia handlu w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. 

Proponujemy przyjrzeć się dokładnie tej propozycji gdyż zgodnie z art. 2 pkt 1 ppkt. 2), gdy mowa jest o „ podmiocie świadczącym usługi na rzecz handlu” – należy przez to rozumieć: centrum logistyczne – obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 (Dz. U. Nr 150 poz. 1212), świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami.
Centrum magazynowe to obiekt umożliwiający wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami.
Terminal kontenerowy to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi wyładunku, rozładunku, przeładunku, czasowego składowania kontenerów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 (Dz. U. Nr 150 poz. 1212), świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami.
Centrum dystrybucyjne - obiekt służący do magazynowania towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzielania do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela towarów, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami 
To nie wszystko! 
Czytajmy dalej. W ustawie chodzi także o: art. 1 ust. 3 „inne czynności sprzedażowe” – należy przez to rozumieć sortowanie, klasyfikowanie, składanie towarów i wyrobów, mieszanie i łączenie towarów oraz wyrobów, butelkowanie, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywanie magazynowania produktów i towarów, czyszczenie i suszenie produktów spożywczych, ich gotowanie, zamrażanie i konserwowanie oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych.

Dalej nadchodzi art. 1 ust. 4 - gdy mowa o zatrudnionymto należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, o których mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz.141 z późn.zm.) oraz na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

Regulacja obejmie także (art. 1 pkt 7) stacje paliw płynnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn.zm.) 

Doprecyzowano też (art. 1 ust. 2), że przez wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usług na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami rozumie się wykonywanie czynności logistycznych, magazynowych, przeładunkowych i dystrybucyjnych z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz handlu artykułami niezbędnymi do zapewnienia pracy w ruchu ciągłym oraz zaspokojenia potrzeb ludności w przypadku zaopatrywania w wodę, gaz, energię elektryczną, opał i paliwo. Tak więc logistyka została zrównana z handlem detalicznym....
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS