Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

baner Gazeta
Numer 4/2011 "Towary Niebezpieczne" Drukuj Email
tn_4-2011_do_druku.jpg Ze spłowa wstępu


Podczas pierwszego międzynarodowego forum TSL Polska - Niemcy - Ukraina, organizowanego przez połączone siły redakcji Prawo w Transporcie" i Towary Niebezpieczne", Pan Minister Jarmuziewicz z wielką dumą głosił, że polskie firmy transportowe są potęgą. Osobiście dodamy do tego głosu dumy narodowej, że trzeba mieć naprawdę nie lada upór i nie lada determinację, by mimo przeszkód stwarzanych przez administrację, działać w tym kraju i płacić podatki.

Znane wszystkim Polakom opowiadanie głosi, że w piekle polskie kotły nie będą potrzebowały diabłów do pilnowania, gdyż żaden Polak nie pozwoli, by inny się wydostał na zewnątrz. Z wielką przykrością patrzę, jak robi się wszystko, by utrudnić życie polskim obywatelom, a przedsiębiorcom transportowym - w szczególności.

Jednym z głównych powodów prowadzenia przez nas działalności wydawniczej jest służba - cytując prawo prasowe: społeczeństwu i państwu. Jako przedstawiciele prasy uważamy, że naszym obowiązkiem jest - z jednej strony - prezentacja prawdziwego obrazu omawianych zjawisk, a za drugiej - pozyskiwanie informacji i ujawnianie prawdy - nawet, gdy ta okazuje się trudna, niewygodna lub kłopotliwa. Podejmujemy zatem działania, które mają nie tylko informować, ale i pomagać w rozwiązywaniu codziennych kłopotów naszych Czytelników.

W 2011 roku staraniami naszych redakcji podjętych zostało 17 interwencji. Asystujemy także w dwóch postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa, wytoczonych przez przedsiębiorców, którzy na skutek zastosowania się do wytycznych urzędowych ponieśli stratę. Po kilku latach naszych działań doczekaliśmy się sytuacji, w której nasi interlokutorzy traktują nas poważnie. Rok 2011 kończymy tylko z dwoma przypadkami, gdy odmówiono, a w zasadzie nie udzielono nam odpowiedzi. W obu przypadkach chodzi o e-myto. Obecnie w tych sprawach korzystamy z uprawnień, jakie prawo prasowe daje prasie. Od 2011 roku strona redakcyjna www.prawo-w-transporcie.pl została uzupełniona o dział „Interwencje", na którym publikujemy listę najważniejszych interwencji i zapytań podejmowanych przez nasze zespoły. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do tego, by przyszły rok był lepszy.

Życzymy Państwu tego z całego serca


Marek Różycki

w numerze


Kompetencje przy obsłudze urządzenia NO
Tekst redakcyjny

Operacje transportowe towarów niebezpiecznych mogą być bezpieczne tylko w takim przypadku, gdy poszczególni ich uczestnicy wykonają to, co do nich należy. Rolą poszczególnych organów nadzoru jest stworzenie takich warunków, by poszczególne zaangażowane osoby były z jednej strony zachęcane do właściwego postępowania poprzez wprowadzenie wymagań prawnych, a z drugiej strony - poprzez system egzaminowania - przymuszane do zapewnienia wymaganego poziomu kompetencji.

Obszarem budzącym wątpliwości jest uprawnienie do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania ciśnieniowych urządzeń transportowych. Co prawda, wielu kierowców i uczestników operacji transportowych uważa, że uprawnienia są potrzebne do „obsługi cystern", jednak w rzeczywistości jest inaczej. W Polsce trzeba mieć uprawienia, by odkręcić przysłowiowy kurek na instalacji. Posiadanie takowych uprawnień jest dość szczegółowo uregulowane. Sprawa zaczyna się komplikować gdy dokładnie przeczytamy ustawę. Instalacje ciśnieniowe podlegają pod nadzór dwóch organów - UDT i TDT. Granica w której poszczególne organy zaczynają sprawować nadzór nie jest czytelna, co doprowadza do wielu niejasności.


Doradca w zakresie bezpieczeństwa.
Problem w systemie czy systematyczne problemy?
Marek Różycki

Posiadanie doradcy ds. bezpieczeństwa stało się obowiązkiem każdego wykonującego przewóz towarów niebezpiecznych po drogach oraz koleją. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana stosować się do regulacji wprowadzonych przepisami RID/ADR/ADN. Wprowadzenie nowego zawodu stworzyło specyficzny rynek. Ze względu na wysokie bariery wejścia do zawodu w postaci egzaminu, który w transporcie drogowym ma charakter testu z wielokrotnymi zaprzeczeniami i wielokrotnymi odpowiedziami oraz zadania praktycznego, a w transporcie kolejowym jeszcze do nie dawna miał charakter pamięciowy oczekiwano, że posiadanie uprawnień doradcy stanie się lukratywnym zajęciem. Tak się jednak nie stało. Konieczność wielokrotnego podchodzenia do egzaminów oraz wysoki ich koszt spowodował, że znalazło się bardzo wielu, którzy po zdaniu egzaminu chcieli jak najszybciej odzyskać zainwestowane środki i obniżyli ceny do poziomu niepozwalającego na rozsądne wykonywanie zawodu.


Doradca ds. bezpieczeństwa - hiszpański temperament i niemiecka precyzja?
Księgowy czy pomocnik uczestnika przewozu?
Marek Różycki

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nie pozostawia wątpliwości. Każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą". Zgodnie z punktem 2 zacytowanego już artykułu 15, tego aktu obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN. Ustawodawca nie określił jednak, o jakie oznaczenia chodzi. Redakcja kwartalnika „Towary Niebezpieczne" podjęła w tym względzie interwencję mającą na celu uzyskanie stanowiska Ministerstwa (więcej w tekście „Nowa ustawa, czyli transportowe niebezpieczne problemy").


Doradca ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Towarów Niebezpiecznych.
Marek Różycki

Kompetencje. Słowem tym zwykliśmy określać przygotowanie pracownika do wykonania jakiegoś zadania. Kompetencje są swoistego rodzaju kompromisem pomiędzy zaufaniem obywatela do struktury państwa, które jest zobowiązane wiarygodnie sprawdzać poziom wiedzy i umiejętności kandydata do jakiegoś zawodu, a akceptacją „niekompetencji", czyli dopuszczeniem sytuacji, w której osoba posiadająca uprawnienia nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Szczególnymi obszarami wymagającymi nadzoru są operacje w zakresie towarów niebezpiecznych.


Diabeł tkwi w regułach
Jak tworząc przepisy bez znajomości branży, możemy doprowadzić do wzmocnienia budżetu

Dzień 1 stycznia 2012 r. będzie początkiem obowiązywania nowej, długo oczekiwanej i spóźnionej wobec wytycznych unijnych ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mimo aktywnego udziału strony społecznej wiele nacisków ze stron samych parlamentarzystów i przedstawicieli strony rządowej doprowadziło do uchwalenia zapisów, które wymagają interpretacji. Po raz pierwszy przed wyjściem w życie aktu prawnego zostaliśmy zmuszeni do pozyskania stanowisk od organów odpowiedzialnych za stosowanie prawa. Przedstawiamy najważniejsze problemy wymagające Państwa uwagi.


Ważne orzeczenie sądowe w zakresie kontroli mocowania ładunku zgodnie z VDI 2700, czyli zamieszania ciąg dalszy
Holger Lemmer

Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju miast wystosowało już wstępnie wytyczne do BAG 16 grudnia 2010 roku, wskazujące jako podstawę kontroli mocowania ładunku dyrektywę VDI 2700, a nie opublikowaną już w styczniu 2011 roku normę „DIN EN 12195-1:2011-06. Komisja Krajowa zajmująca się problematyką ruchu drogowego i wykroczeń w związku z nim popełnianych przyjęła w trakcie swojego posiedzenia w dniach 19-20 stycznia 2011. roku w Bonn, a następnie w Saarlouis w dniach 21-22 września 2011 r. orzeczenie referatu policji dla krajów związkowych.


Nieścisłości w przepisach ADR dotyczące transportu materiałów promieniotwórczych
Jarosław Rauk

Wśród przewozów materiałów niebezpiecznych przewozy materiałów promieniotwórczych klasy 7 ADR należą do trudniejszych w realizacji. Z tego powodu zasady określające wymogi w tych przewozach powinny być czytelne i jednoznaczne. W większości zagadnień tak jest. Nie uniknięto jednak niejasnych zapisów czy wręcz błędów. Interpretacja takich niejasności może powodować wiele nieporozumień i prowadzić do błędów w przygotowaniu przewozu.

Tendencja do ujednolicania przepisów dla wszystkich rodzajów transportu, skądinąd słuszna, wymagała modyfikacji wielu zapisów. Te z kolei nie zawsze prowadziły do rozwiązań klarownych. Niektórych sytuacji transportowych nie przewidziano już na początku opracowania zasad. Zmiany technologiczne pojawiające się wraz z upływem czasu nie mogły być przewidziane kilkadziesiąt lat temu. Wraz z upływem czasu zmieniło się także podejście do niektórych zagadnień ochrony radiologicznej. Również tłumaczenia kolejnych wydań przepisów ADR (i nie tylko) często nie były pozbawione błędów i wypaczeń sensu tłumaczonego tekstu, zawartego w przepisach.Dobre Praktyki, czyli co nam zrobi terrorysta.

W dniu 5 października 2011 r. na terenach Zakładu Browary-Warka około godz. 10.00 nieznani sprawcy uszkodzili instalację przemysłową zawierającą amoniak. Zakładowe służby ratunkowe, zgodnie z obowiązującymi procedurami, poinformowały dyrektora zakładu oraz właściwe służby o awarii. Rozpoczęto ewakuację pracowników zakładu z zagrożonej strefy, a zastępy ratunkowe przystąpiły do ewakuacji osób rannych.  UWAGA! To nie jest informacja o wydarzeniu, lecz fragment scenariusza z ćwiczeń „WYPADEK 2011". Prezentujemy podsumowanie ćwiczeń przeprowadzonych przez wojewodę mazowieckiego.


 
następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS