Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Definicje Drukuj Email
Magazynowanie

DEFINICJE 

Magazynowanie,składowanie, gromadzenie to słowa, które często są stosowanezamiennie. Analizującakty prawne możemy dojść do wniosku, że z kilkoma wyjątkamiustawodawca nie przykłada wagi do dokładnego znaczenia użytegozwrotu. Problemem jest jednak te kilka wyjątków …. Podobniejak ustawodawca uważamy, że nazwa ma w praktyce magazynowejdrugorzędne znaczenie, a ważny jest cel czynności, którąwykonujemy. Trzeba być zatem świadomym znaczenia jakie nadajemynaszym słowom. Postanowiliśmy przyjąć w niniejszejpracy zasadęnazywania wszystkiego „magazynowaniem”. Jeśli jednak zgodnie zprawem wymagana będzie inna nazwa, podamy ją w nawiasie.


Jakrozumiemy poszczególne pojęcia?

Przechowywanie- to uchronienie czegoś przed zepsuciem, zniszczeniem, zaginięciemitp. przez umieszczenie w odpowiednich warunkach.

Operacja magazynowato każda operacja związana z towarem, jakie ma miejsce w magazynie

 

Składowanie toprzechowywaniemateriałów, substancji szkodliwych w takich warunkach, by niezagrażały ludziom i środowisku naturalnemu.Pojęcie to często pojawia się w kontekście przepisów celno –podatkowych.

Magazynowanie– to proces przechowywania czegoś w imieniu swoim, lub na czyjeśzlecenie polegający na składowaniu lub przechowywaniu wodpowiednich warunkach.Możemydokonywać operacji magazynowych dla swoich potrzeb (np. w celachprodukcyjnych) lub świadczyć usługę związaną z przechowywaniemtowarów będących własnością innych lub w celu poddania ichoperacjom transportowym.

Wartozatem przypomnieć kilka występujących w przepisach dopuszczalnychform magazynowania:

Magazynowaniew górotworze (składowanie)określane jako bezzbiornikowe magazynowania substancji. Polega nabezpośrednim składowaniu materiałów pod ziemią bez specjalnychkonstrukcji. Ma zastosowanie przede wszystkim do składowaniamateriałów wybuchowych w praktyce zakładów górniczych orazodpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych.

Magazynowaniew obiektach budowlanych(wiata, hala, budynek oraz instalacjach i zbiornikach). Najprostszysposób magazynowania.

Magazynowaniena placach składowych– dotyczy zwykle towarów drobnicowych lub „luzem”, jak np.węgiel, ziemia, piasek, itp.

Magazynowaniew silosach– pojęcie używane głównie w kontekście pasz, materiałówbudowlanych sypkich oraz … w technice wojskowej (magazynowanierakiet balistycznych z głowicami atomowymi). Ta forma magazynowaniamoże być związana z umożliwieniem powstania procesutechnologicznego (np. zakiszania lub fermentacji).

Magazynowaniew przenośnych jednostkach niestacjonarnych(np. szafach celowych (np. ognioodpornych) lub kontenerach) –sposób magazynowania nie wymieniany przez polskie prawo.

Magazynowaniew cysternach– związane z tymczasowym charakterem operacji. Polega naprzechowywaniu towarów w jednostkachtransportowych (cysternach dopuszczonych do przewozu) luburządzeniach.

Magazynowanietymczasowe– w obiektach budowlanych (budynkach i budowlach) i urządzeniach(np. kontenerach), a także w jednostkach transportowych.

Uwaga1. Pojęcietymczasowego składowania pojawia się w ustawie z dnia 21 czerwca2002 r. omateriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Formata dopuszczona jest wprzypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu materiałówwybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenemprzedsiębiorstwa lub jednostki naukowej. Materiały takie mogą byćmagazynowane w tymczasowym magazynie zlokalizowanym w sposóbzapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska orazzabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uwaga2.Pojęcietymczasowego składowania związane jest z umową ADR (ADR 1.2.1). Wtym kontekście rozumiane jest ono jako przewóz. Musi być jednakspełnionych kilka warunków:

  1. operacja występuje między operacjami transportowymi, związana jest ze zmianą rodzaju lub środka transportu (przeładunek);

  2. mogą być okazane na żądanie dokumenty przewozowe, w których wskazane jest miejsce wydania i miejsce odbioru;

  3. sztuki przesyłki i cysterny nie będą otwierane w czasie takiego składowania, z wyjątkiem przypadków, gdy były kontrolowane przez właściwe władze.

    Definicje zaczerpnięto z opracowania "Vademecum Magazynowania" wydanego przez redakcję kwartalnika "Towary Niebezpieczne" autorstwa Marka Różyckiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS